Certyfikaty

INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. – w części działalności prowadzonej przez Biuro Certyfikacji Wyrobów jest jednostką notyfikowaną w Unii Europejskiej pod numerem 1547 – zakres notyfikacji obejmuje dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE , a także akredytowaną w Polskim Centrum Akredytacji w zakresie określonym w kontrakcie nr AC 101.

 • Certyfikat akredytacji jednostki certyfikującej wyroby Nr AC 101 – potwierdzenie spełniania wymogów normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03, zgodnie z zakresem akredytacji AC101 – wydany przez Polskie Centrum Akredytacji
 • Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 1265 – potwierdzenie spełniania wymogów normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, zgodnie z zakresem akredytacji AB1265 – wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.
 • Certyfikat systemu zarządzania jakością Nr 0198 100 01629 – potwierdzenie spełniania wymagań normy ISO 9001:2008 wydany przez TÜV Rheinland.
 • Certyfikat systemu zarządzania środowiskowego Nr 0198 104 00258 – potwierdzenie spełniania wymagań normy ISO 14001:2004 wydany przez TÜV Rheinland.
 • Certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Nr 0198 113 00132– potwierdzenie spełniania wymagań normy PN-N 18001:2004 wydany przez TÜV Rheinland.
Aktualizacja 12-06-2018 r. pl Inova Certificates

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Nadrzędnym celem INOVA Centrum Innowacji Technicznych Spółka z o.o. jest uzyskanie
i utrzymanie pozycji lidera innowacji w zakresie oferowanych wyrobów i usług.
Działalność Spółki ukierunkowana jest na rozwiązywanie problemów klientów w zakresie: bezpieczeństwa i warunków pracy, obniżki kosztów oraz poprawy organizacji produkcji poprzez wdrażane innowacje.

W celu zapewnienia wysokiej jakości i innowacyjności oferowanych wyrobów oraz najwyższego poziomu realizacji usług INOVA Centrum Innowacji Technicznych Spółka z o.o. wdrożyła i deklaruje utrzymanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymogami określonymi w normach PN-EN ISO 9001:2015-10,
PN-EN ISO 14001:2015-09 i PN-N 18001:2004.

Zarząd Spółki dla realizacji niniejszej Polityki deklaruje:

 • zapewnienie zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi i innymi z zakresu działalności Spółki, jej wyrobów i usług,
 • zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska naturalnego, wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz chorobom zawodowym,
 • prowadzenie analizy szans i zagrożeń związanych z działalnością Spółki,
 • zapewnienie niezbędnych środków i zasobów do realizacji celów niniejszej Polityki oraz odpowiedniej infrastruktury i środowiska pracy,
 • racjonalne korzystanie z zasobów środowiska,
 • sprawnie funkcjonujący proces komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników Spółki.

W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania wszyscy pracownicy Spółki są świadomi swojej roli i zadań oraz angażują się w poprawę jakości, efektywności i bezpieczeństwa pracy, co ma umożliwić dostosowanie się do wymagań obecnych i przyszłych klientów, stałą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Prezes Zarządu
Lubin, dnia 01-06-2018 r.

Przewiń do góry ↑