Certyfikaty

INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. – w części działalności prowadzonej przez Biuro Certyfikacji Wyrobów jest jednostką notyfikowaną w Unii Europejskiej pod numerem 1547 – zakres notyfikacji obejmuje dyrektywy 2006/42/WE i 94/9/WE , a także akredytowaną w Polskim Centrum Akredytacji w zakresie określonym w kontrakcie nr AC 101.

Aktualizacja 12-06-2018 r. pl Inova Certificates

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Nadrzędnym celem INOVA Centrum Innowacji Technicznych Spółka z o.o. jest uzyskanie
i utrzymanie pozycji lidera innowacji w zakresie oferowanych wyrobów i usług.
Działalność Spółki ukierunkowana jest na rozwiązywanie problemów klientów w zakresie: bezpieczeństwa i warunków pracy, obniżki kosztów oraz poprawy organizacji produkcji poprzez wdrażane innowacje.

W celu zapewnienia wysokiej jakości i innowacyjności oferowanych wyrobów oraz najwyższego poziomu realizacji usług INOVA Centrum Innowacji Technicznych Spółka z o.o. wdrożyła i deklaruje utrzymanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymogami określonymi w normach PN-EN ISO 9001:2015-10,
PN-EN ISO 14001:2015-09 i PN-N 18001:2004.

Zarząd Spółki dla realizacji niniejszej Polityki deklaruje:

  • zapewnienie zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi i innymi z zakresu działalności Spółki, jej wyrobów i usług,
  • zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska naturalnego, wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz chorobom zawodowym,
  • prowadzenie analizy szans i zagrożeń związanych z działalnością Spółki,
  • zapewnienie niezbędnych środków i zasobów do realizacji celów niniejszej Polityki oraz odpowiedniej infrastruktury i środowiska pracy,
  • racjonalne korzystanie z zasobów środowiska,
  • sprawnie funkcjonujący proces komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
  • podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników Spółki.

W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania wszyscy pracownicy Spółki są świadomi swojej roli i zadań oraz angażują się w poprawę jakości, efektywności i bezpieczeństwa pracy, co ma umożliwić dostosowanie się do wymagań obecnych i przyszłych klientów, stałą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Prezes Zarządu
Lubin, dnia 01-06-2018 r.

Przewiń do góry ↑