Historia

INOVA Centrum Innowacji Technicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kontynuatorem Zakładu Doświadczalnego powstałego 15 lutego 1965 r. jako Oddział KGHM Polska Miedź S.A. Nazwa INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. obowiązuje od dnia 1 grudnia 2001 roku.
Od 3 listopada 2010 r. 100% właścicielem Spółki jest KGHM Polska Miedź S.A.

Spółka wpisana jest w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000057475, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 600 000 zł i dzieli się na 6 600 równych i niepodzielnych udziałów po 1 000 zł każdy.

W wyniku przeprowadzonej w latach 2006 – 2007 restrukturyzacji Spółki dokonano modyfikacji struktury organizacyjnej wraz z wyborem wiodącej domeny działalności i zdefiniowaniem kierunków jej dalszego rozwoju w latach następnych.
Spółka INOVA przeobrażona została w firmę specjalistyczną, której podstawowym produktem są wyroby z branży elektrotechnicznej.

Do sierpnia 2009 r. Spółka prowadziła działalność w pięciu organizacyjnie wydzielonych Oddziałach, stanowiących centra zysku:

 • Oddziale Elektrotechniki,
 • Oddziale Mechaniczny,
 • Oddziale Realizacji Projektu DOTRA,
 • Oddziale Rozwoju Nowych Technologii,
 • Oddziale Obsługi Lampowni,

oraz:

 • Dziale Kontroli i Pomiarów,
 • Biurze Certyfikacji, Rzeczoznawstwa i Atestacji Wyrobów.

W sierpniu 2009 r. został przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki nowy Regulamin Organizacyjny, w którym zostały wprowadzone następujące zmiany:

 • wyłączono z dotychczasowego zakresu Biura Certyfikacji, Rzeczoznawstwa i Atestacji Wyrobów obszary badań: obudowy górniczej, akustyki i wibracji i utworzono nową komórkę organizacyjną pn. Laboratorium Badawcze;
 • umieszczono pracowników oraz zadania Działu Kontroli i Pomiarów w strukturach Oddziału Elektrotechniki oraz Biura Certyfikacji, Rzeczoznawstwa i Atestacji Wyrobów.

W marcu 2011 r. zmieniono nazwę Biura Certyfikacji, Rzeczoznawstwa i Atestacji Wyrobów na Biuro Certyfikacji Wyrobów.

Obecnie w Spółce funkcjonuje 7 centrów zysku, tj:

 • Oddział Elektrotechniki (TE),
 • Oddział Mechaniczny (TM),
 • Oddział Realizacji Projektu DOTRA (TD),
 • Oddział Rozwoju Nowych Technologii (TR),
 • Oddział Obsługi Lampowni (TL),
 • Laboratorium Badawcze (DL),
 • Biuro Certyfikacji Wyrobów (DC).

POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Nadrzędnym celem INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. jest uzyskanie i utrzymanie pozycji lidera innowacji w zakresie oferowanych wyrobów i usług. Działalność Spółki ukierunkowana jest na rozwiązywanie problemów klientów w zakresie: bezpieczeństwa i warunków pracy, obniżki kosztów, poprawy organizacji produkcji poprzez wdrażane innowacje.

Zarząd Spółki deklaruje, że dla realizacji polityki systemu zarządzania zapewnia odpowiednie środki i zasoby, przy jednoczesnej gwarancji:

 • spełniania obowiązujących przepisów i norm prawnych związanych z działalnością Spółki, jej wyrobów i usług,
 • niedopuszczania do zanieczyszczenia środowiska naturalnego,
 • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. wdrożyła i deklaruje stałe utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymogami norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 i PN-N-18001:2004. W ramach zintegrowanego systemu zarządzania kadra kierownicza oraz wszyscy pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności, angażują się w ciągłe doskonalenie skuteczności zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz angażują się w poprawę jakości i efektywności pracy, co ma umożliwić:

 • dostosowanie się do wymagań obecnych i przyszłych klientów,
 • minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • stałą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.
Prezes Zarządu
Lubin, dnia 27-08-2012 r.
pl Inova History

Przewiń do góry ↑