KODEKS ETYKI Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Spis treści

O nas

Słowo wstępne – po co nam Kodeks?

 1. Wartości, którymi kierujemy się w naszej pracy
 2. Do kogo kierowany jest Kodeks?
 3. Jak przestrzegać Kodeksu?
 4. Zasady ogólne

4.1.        Uczciwość i przestrzeganie prawa

4.2.        Wzajemny szacunek

4.3.        Sprawna komunikacja

 1. Relacje wewnętrzne

5.1.        Relacje pracownicze

5.2.        Bezpieczeństwo pracy i zdrowie

5.3.        Różnorodność i tolerancja

5.4.        Dbałość o majątek spółki

5.5.        Niewykorzystywanie pozycji w organizacji do osiągania osobistych korzyści

 1. Relacje zewnętrzne

6.1.        Uczciwość biznesowa

6.2.        Jakość produktów i usług

6.3.        Nasi klienci

6.4.        Środowisko naturalne

6.5.        Lokalne społeczności

O nas

Od ponad 50 lat dostarczamy światu surowców, które umożliwiają jego zrównoważony rozwój. Nasza historia zaczęła się w 1957 roku odkryciem jednego z największych na świecie złóż rud miedzi zlokalizowanego w południowo-zachodniej Polsce. Dziś posiadamy zakłady produkcyjne na trzech kontynentach – w Europie, Ameryce Południowej i Północnej.

Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM), tworzy spółka KGHM Polska Miedź 5.A. oraz kilkadziesiąt spółek zależnych. Zatrudniamy globalnie prawie 34 tysiące pracowników – wierzących, że to co robią jest ważne dla świata. Dzięki naszej wiedzy, odwadze i odpowiedzialności produkujemy cenne metale.

Nasza działalność podstawowa to produkcja miedzi, towarzyszących jej metali oraz rozwój bazy zasobowej. Należymy do ścisłej światowej czołówki producentów srebra i miedzi. Produkujemy również złoto, nikiel, ren, ołów i platynowce. Wkrótce staniemy się czołowym producentem molibdenu. Wysoką jakość naszych produktów, miedzi i srebra, potwierdzają certyfikaty międzynarodowych giełd towarowych.

Swoją odpowiedzialną postawą dajemy dobry przykład innym, działając zgodnie z naszymi wartościami w sposób transparentny i odpowiedzialny społecznie.

 

Słowo wstępne – Po co nam Kodeks?

Wkroczyliśmy w szeregi globalnych producentów miedzi, wśród których chcemy budować naszą przyszłość. Rozwijamy się dynamicznie dzięki wysoko wykwalifikowanym pracownikom oraz prowadzonym przez nas projektom rozwojowym. Jesteśmy innowacyjni i odważnie patrzymy w przyszłość. Działamy na obszarach bogatych w złoża, w państwach stabilnych politycznie i gospodarczo. Naszą siłą jest także tradycja, która łączy nas pod wspólnym etosem górnika i hutnika. To właśnie tradycja buduje naszą dumę z przynależności do KGHM, niezależnie od tego, że działamy na różnych kontynentach, w różnych krajach i w obrębie różnych kultur.

Globalne organizacje wymagają spójnego podejścia do zasad funkcjonowania. Zaangażowanie KGHM w utrzymanie najwyższych standardów etyki biznesu w tak zróżnicowanym środowisku jest dla nas niezmiernie ważne.

Zadaniem Kodeksu Etyki jest zapewnienie zgodności naszego zachowania z najwyższymi standardami opartymi na wartościach, jakimi kierujemy się w KGHM: bezpieczeństwie, współdziałaniu, zorientowaniu na wyniki, odpowiedzialności i odwadze. Kodeks Etyki jest wyznacznikiem właściwego postępowania w miejscu pracy i pomaga nam w podejmowaniu codziennych decyzji. Wzmacnia nas jako zespół. Buduje również nasz wizerunek jako firmy stabilnej, odpowiedzialnej i społecznie zaangażowanej.

Kodeks Etyki obowiązuje nas wszystkich. Wierzę, że opisane w nim zasady pomogą nam w codziennej pracy, a ich stosowanie będzie dla nas czymś naturalnym i oczywistym.

Herbert Wirth

Prezes Zarządu

 

 1. Jakimi wartościami kierujemy się w naszej pracy?

Kodeks Etyki KGHM (Kodeks) opiera się na wartościach wspólnych dla całej Grupy KGHM: bezpieczeństwie, współdziałaniu, zorientowaniu na wyniki, odpowiedzialności i odwadze. Wartości te łączą wszystkich pracowników KGHM, niezależnie od ich pozycji w organizacji czy narodowości i są drogowskazem dla wszystkich podejmowanych przez nas decyzji i działań. Działając zgodnie z naszymi wartościami, przyczyniamy się do długoterminowego sukcesu KGHM.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo.

 • Życie i zdrowie naszych pracowników jest dla nas najwyższym priorytetem.
 • Szanujemy środowisko naturalne i społeczności lokalne, wśród których działamy.
 • Stawiamy na ciągłość i stabilność funkcjonowania KGHM.

 

WSPÓŁDZIAŁANIE

Współdziałanie jest dla nas podstawą osiągania sukcesów.

 • Pracujemy zespołowo, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.
 • W dyskusji szanujemy poglądy innych i jesteśmy otwarci na nowe spojrzenie.
 • Korzystamy z talentów pracowników i szanujemy wielokulturowość.

 

ZORIENTOWANIE NA WYNIKI

Osiągamy wyniki z myślą o długofalowym sukcesie KGHM.

 • Dobrze wykonujemy swoją pracę, wykorzystując do tego właściwe narzędzia i korzystając z najlepszych rozwiązań opartych na posiadanej wiedzy.
 • Stawiamy sobie ambitne cele i nieustannie rozwijamy się.
 • Wychodzimy z inicjatywą i podejmujemy dodatkowy wysiłek na rzecz KGHM.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jesteśmy współodpowiedzialni za działania podejmowane wobec naszych interesariuszy.

 • Dajemy dobry przykład innym, działając w sposób transparentny i odpowiedzialny społecznie.
 • Bierzemy odpowiedzialność za nasze decyzje, zobowiązania i ciągły rozwój.
 • Budujemy długotrwałe relacje z naszymi partnerami biznesowymi i społ

 

ODWAGA

W przemyślany sposób podejmujemy nowe wyzwania.

 • Jesteśmy odważni. Stawiamy czoła nowym wyzwaniom.
 • Jesteśmy otwarci i uczciwi we wzajemnych kontaktach i nie boimy się na głos wypowiedzieć swojego zdania.
 • Podejmujemy decyzje i szukamy nowych, innowacyjnych rozwiązań.

 

 1. Do kogo kierowany jest Kodeks?

Kodeks jest dokumentem obowiązującym w całej Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Standardy postępowania zawarte w Kodeksie obowiązują nas wszystkich – pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM), niezależnie od stanowiska, jakie zajmujemy, czy kraju, w którym pracujemy. Kodeks obowiązuje członków zarządów, dyrektorów, kierowników, liderów i pracowników każdej spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Respektowania naszego Kodeksu Etyki oczekujemy również od osób i podmiotów współpracujących z KGHM.

 

 1. Jak przestrzegać Kodeksu?

Zasady opisane w Kodeksie muszą być znane każdemu z nas, każdemu pracownikowi KGHM. Ich nieprzestrzeganie jest działaniem sprzecznym z podstawami funkcjonowania i interesami KGHM. Nieprzestrzeganie zasad Kodeksu naraża nas na ryzyko (Bezpieczeństwo), negatywnie wpływa na klimat pracy (Współdziałanie) i jej rezultaty (Zorientowanie na wyniki), a także zagraża naszej reputacji (Odpowiedzialność). Jesteśmy dumni z tego, że postępujemy w zgodzie z naszymi wartościami i z zasadami Kodeksu – nawet, gdy wiąże się to ze stawianiem czoła nowym i trudnym wyzwaniom (Odwaga).

Kodeks nie zastępuje innych, bardziej szczegółowych polityk, regulaminów czy procedur obowiązujących w KGHM. W każdym przypadku jesteśmy zobowiązani do wykonywania swoich zadań zgodnie z prawem i polityką firmy, stosownie do charakteru oraz miejsca podejmowanej pracy.

Wobec pracowników nieprzestrzegających zasad opisanych w Kodeksie, mogą zostać wyciągnięte konsekwencje przewidziane w przepisach prawa pracy.

Zasady opisane w Kodeksie są związane z branżą oraz środowiskiem pracy KGHM. Nie jest jednak możliwe opisanie każdej sytuacji, z którą możemy się zetknąć. Dlatego poniższe pytania mogą nam pomóc w rozwianiu wątpliwości i podjęciu właściwej decyzji w trudnych sytuacjach:

Czy to, co robię, jest legalne?

Czy z mojego postępowania mogą wyniknąć jakieś negatywne konsekwencje dla KGHM? Jakie?

Czy moi koledzy, przyjaciele lub rodzina zaakceptowaliby to, co robię?

Czy w wyniku tego, co robię, może komuś stać się krzywda?

Czy będę w stanie opowiedzieć o tym, co robię, bez poczucia winy i wstydu?

Jeżeli masz pytania lub uwagi dotyczące Kodeksu Etyki zgłoś się do swojego przełożonego lub do Zespołu ds. Pracowniczych w swojej jednostce organizacyjnej/Oddziale.

Jeżeli uważasz, że ktoś z Twojego otoczenia działa w sposób niezgodny z normami prawnymi (zewnętrznymi i/lub wewnętrznymi) lub Kodeksem Etyki, zgłoś to swojemu przełożonemu lub skorzystaj z kanałów zgłaszania naruszeń.

 

 1. ZASADY OGÓLNE

4.1.      Uczciwość i przestrzeganie prawa

W relacjach z klientami, pracownikami i partnerami zewnętrznymi przestrzegamy przepisów prawa, które obowiązują w krajach, w których prowadzimy naszą działalność. Respektujemy również dobrowolnie przyjęte zobowiązania wynikające m.in. z norm ISO oraz z członkostwa w organizacjach międzynarodowych. Nie bierzemy udziału w przedsięwzięciach, które wiążą się z łamaniem prawa i zagrażają reputacji KGHM. Unikamy takich sytuacji i zapobiegamy im, zgłaszając każde złamanie lub naruszenie prawa. Jesteśmy świadomi, że wszelkie działanie wbrew prawu wiąże się z odpowiednimi sankcjami.

Nasze zasady:

 • Przestrzegamy przepisów zawartych w prawie powszechnie obowiązującym oraz wewnętrznych regulacjach KGHM.
 • Dotrzymujemy zarówno zobowiązań zapisanych w umowach, jak i obietnic ustnych złożonych naszym klientom, dostawcom, partnerom społecznym.
 • Rzetelnie wykonujemy nasze obowiązki służbowe.
 • Nie oferujemy ani nie przyjmujemy łapówek ani innych korzyści majątkowych lub osobistych; nie nawiązujemy kontaktów z firmami o wątpliwej reputacji.

Zawsze postępujemy zgodnie z prawem i dbamy o reputację KGHM.

 

4.2.        Wzajemny szacunek

Kierujemy się zasadą poszanowania godności każdego człowieka. Traktujemy innych z szacunkiem także wtedy, gdy ich opinie i poglądy odbiegają od naszych. Szacunek dla innych buduje wewnętrzne zaufanie i klimat współpracy między ludźmi i pomaga nam być odważnymi: bez obaw wyrażać swoje wątpliwości lub zgłaszać pomysły, niezależnie od miejsca w strukturze organizacyjnej, czy zajmowanego stanowiska. Kierujemy się zasadą, że każda opinia jest cenna, ponieważ może przyczynić się do poprawy warunków pracy i sposobu działania KGHM.

Nasze zasady:

 • Szanujemy prawa, godność i wolność osobistą naszych pracowników i współpracowników.
 • Otwarcie wyrażamy swoje opinie, jeśli krytykujemy – to konstruktywnie.
 • Staramy się rozstrzygać nieporozumienia i rozwiązywać problemy w duchu współdziałania, otwartości i z myślą o długofalowych relacjach oraz sukcesie KGHM.
 • Nie pozwalamy na żadne przejawy upokarzania, przemocy słownej i fizycznej, prześladowania i zastraszania.
 • Podejmujemy działania, które będą zapobiegać naruszeniom godności osobistej i mobbingowi.

Tworzymy środowisko pracy, w którym każdy traktowany jest z szacunkiem.

 

4.3.      Sprawna komunikacja

Dbamy o właściwą komunikację zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz KGHM. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z naszymi współpracownikami. Budujemy wzajemne zaufanie i dobrą atmosferę pracy. Dbamy o pozytywny wizerunek KGHM, co ma przełożenie na zaufanie do KGHM naszych klientów, inwestorów i lokalnych społeczności.

Nasze zasady:

 • Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem w obrębie swojego zespołu oraz pomiędzy innymi zespołami.
 • Jesteśmy wobec siebie szczerzy; unikamy niedomówień i nie zatajamy ważnych informacji.
 • W komunikacji z naszymi partnerami i interesariuszami stosujemy najlepsze praktyki dialogu społecznego.
 • Nie rozpowszechniamy opinii i informacji godzących w dobre imię bądź interesy KGHM.
 • Nie rozpowszechniamy i nie komentujemy wrażliwych informacji w miejscach publicznych, mediach lub portalach społecznościowych, ani na innych forach – także tych niezwiązanych z działalnością firmy. Jako informacje wrażliwe traktujemy wszystkie takie informacje, których ujawnienie w całości lub części może spowodować znaczną szkodę i wpłynąć negatywnie na działalność operacyjną KGHM.
 • Z należytą dbałością podchodzimy do regulacji z zakresu danych osobowych i zachowujemy poufność informacji o naszych pracownikach.

Jesteśmy wobec siebie szczerzy i otwarci oraz budujemy atmosferę wzajemnego zaufania.

 

 1. RELACJE WEWNĘTRZNE

5.1.      Relacje pracownicze

Człowiek – pracownik – jest najcenniejszym kapitałem KGHM. W KGHM szanujemy prawa człowieka – w tym prawa pracowników – oraz stosujemy standardy pracy i relacji pracowniczych określone przez międzynarodowe instytucje t.j. International Labour Organization (ILO), czy UN Global Compact. Wewnątrz KGHM kreujemy regulacje i polityki mające na względzie dobro pracowników i naszych wzajemnych relacji, oraz zastosowanie najlepszych praktyk, niezależnie od jurysdykcji, w której działamy.

Nasze zasady:

 • Stosujemy się do prawa pracy w jurysdykcjach, w których działamy, a także przyjętych standardów wewnętrznego prawa pracy.
 • Przestrzegamy przepisów dotyczących czasu pracy oraz płacy minimalnej.
 • Szanujemy prawo pracowników do zrzeszania się w organizacjach pracowniczych i związkach zawodowych oraz do prowadzenia negocjacji zbiorowych.
 • Dbamy o rozwój pracowników, wspieramy ich w podnoszeniu kompetencji poprzez zróżnicowane formy szkoleniowe oraz możliwości udziału w nowych projektach.
 • Respektujemy prawa człowieka i nie dopuszczamy żadnych form nielegalnej lub przymusowej pracy, w tym pracy dzieci.

Budujemy trwałe, oparte na wzajemnym poszanowaniu relacje pracownicze.

 

5.2.      Bezpieczeństwo pracy i zdrowie

Bezpieczeństwo jest kluczową wartością, którą kierujemy się w KGHM. Specyfika naszej działalności może wiązać się z narażeniem na ryzyko utraty zdrowia lub życia pracowników. Zapobiegamy niebezpiecznym sytuacjom, bezwzględnie stosując się zarówno do wewnętrznych przepisów bezpieczeństwa, jak również wymogów bezpieczeństwa obowiązujących w krajach, gdzie prowadzimy działalność. Pracujemy w sposób bezpieczny i wymagamy bezpiecznej pracy zarówno od współpracowników, jak również podwykonawców i firm współpracujących z KGHM.

Nasze zasady:

 • Stosujemy się do powszechnie obowiązujących przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszystkich przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w KGHM.
 • Zgłaszamy każdy wypadek i wszelkie przypadki naruszenia przepisów.
 • Stosujemy odzież ochronną i środki ochrony osobistej w miejscach, gdzie jest to wymagane.
 • Nie spożywamy w pracy alkoholu i narkotyków, ani innego rodzaju środków odurzających oraz nie podejmujemy pracy po ich spożyciu; nie palimy tytoniu w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 • Utrzymujemy swoje stanowisko pracy w ładzie.
 • Dbamy o przekazany nam do użytku służbowego sprzęt i używamy go zgodnie z przeznaczeniem.

Wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo.

 

5.3.      Różnorodność i tolerancja

W KGHM tworzymy środowisko i miejsca pracy wolne od dyskryminacji, które oferują pracownikom możliwości wykorzystania ich kompetencji i potencjału. Działamy wśród różnych kultur i narodowości, co bierzemy pod uwagą planując wspólną pracą. Doceniamy to, że nasza różnorodność przyczynia sią do sukcesu KGHM i pozwala budować naszą marką. Nie tolerujemy żadnych przejawów dyskryminacji.

Nasze zasady:

 • Traktujemy się nawzajem sprawiedliwie i z szacunkiem.
 • Traktujemy w jednakowy sposób wszystkich pracowników, bez wzglądu m.in. na ich rasę, narodowość, wyznawaną religię, płeć, wiek, orientacją seksualną, stopień sprawności czy poglądy polityczne.
 • Decyzje dotyczące pracowników podejmujemy w sposób obiektywny, kierując sią wiedzą o ich osiągnięciach, kompetencjach i postawach.
 • Zgłaszamy przełożonym wszelkie przypadki dyskryminacji.

Szanujemy i wspieramy różnorodność w naszych zespołach.

 

5.4.      Dbałość o majątek spółki

Majątek KGHM to nie tylko zasoby materialne, ale też nasi pracownicy oraz ich czas poświęcany na pracę. Dbamy więc zarówno o dobra materialne będące w posiadaniu KGHM, jak i zapewnienie najlepszych warunków pracy naszym pracownikom i współpracownikom.

Nasze zasady:

 • Tworzymy klimat pracy oparty na wzajemnym szacunku i współdziałaniu.
 • Godziny pracy przeznaczamy wyłącznie na obowiązki zawodowe.
 • Dbamy o powierzony nam sprzęt, korzystamy z niego w sposób wskazany w regulacjach wewnętrznych.
 • Dbamy o racjonalne wykorzystywanie powierzonych nam zasobów firmowych, w tym budżetów finansowych.

Dbamy o majątek KGHM, aby móc codziennie skutecznie realizować nasze zadania.

 

5.5.      Niewykorzystywanie pozycji w organizacji do osiągania osobistych korzyści

W KGHM uznajemy za niedopuszczalne wykorzystywanie swojej pozycji w organizacji dla osiągania osobistych korzyści. Postawa taka burzy wzajemne zaufanie i wiąże się z odpowiedzialnością dyscyplinarną. Wszystkich pracowników KGHM obowiązuje także zakaz prowadzenia działalności powodującej konflikt interesów i zobowiązań, tj. m.in. sytuacji, gdy korzyść osobista lub inne powiązania (w tym rodzinne) wpływają na podejmowane przez pracownika decyzje służbowe.

Nasze zasady:

 • Kierujemy się uczciwymi i przejrzystymi kryteriami przy zatrudnianiu pracowników.
 • Zlecając zadania naszym podwładnym, dbamy o to, by były one zgodne z ich zakresem kompetencji i zakresem obowiązków na ich stanowiskach.
 • Oceniamy pracowników na podstawie jasno sprecyzowanych kryteriów, które zna zarówno oceniający, jak i oceniany.
 • Nie udostępniamy poufnych informacji potencjalnej konkurencji, ani nie przekazujemy ich do szeroko rozumianej wiadomości publicznej.
 • Nie prowadzimy szeroko rozumianej działalności powodującej konflikt interesów i zobowiązań.

Działamy w przejrzysty sposób i unikamy konfliktów interesów i zobowiązań.

 

 1. RELACJE ZEWNĘTRZNE

6.1.      Uczciwość biznesowa

Dbamy o uczciwość biznesową i przejrzystość naszych działań. Przestrzegamy wszystkich powszechnie obowiązujących przepisów, które zakazują przekupstwa i korupcji oraz dokładamy wszelkich starań, aby upewnić się, że nasi kontrahenci także ich przestrzegają. Uznajemy przyjmowanie bądź oferowanie korzyści materialnych (łapówki) oraz niematerialnych (wszelkiego rodzaju usług) za niedopuszczalne i zabronione.

Nasze zasady:

 • Prowadzimy transparentną, rzetelną i uczciwą politykę informacyjną i sprawozdawczą.
 • Nigdy nie oferujemy, nie obiecujemy, nie przekazujemy, nie przyjmujemy ani nie żądamy korzyści majątkowej lub osobistej, ani innej niestosownej zapłaty, lub świadczeń „przyspieszających tok sprawy”. Ta zasada dotyczy zarówno pracowników instytucji prywatnych, jak i funkcjonariuszy publicznych, w kraju i za granicą.
 • Dopuszczamy akceptowanie jedynie zwyczajowych upominków biznesowych zgodnie z lokalnymi normami kulturowymi. Wręczanie lub przyjmowanie upominków nie może powodować sytuacji, w których mogłoby to być uznane za próbę wywierania nacisku lub nakłonienia obdarowanego do zachowania sprzecznego z jego obowiązkami.
 • Zgłaszamy przełożonym wszelkie podejrzenia korupcji.
 • Wybieramy do współpracy z KGHM partnerów biznesowych, którzy prowadzą działalność zgodnie z zasadami uczciwej i wolnej konkurencji oraz obowiązującymi przepisami prawa ochrony konkurencji.

Wyznajemy zasadę zero tolerancji dla korupcji.

 

6.2.      Jakość produktów i usług

W KGHM wydobywamy i przetwarzamy metale na ogromną skalę. Jako wiodący globalny producent metali KGHM jest odpowiedzialny za jakość swoich produktów i usług. W procesach technologicznych stosujemy najwyższe standardy i wciąż je doskonalimy. Posiadamy uznane na świecie certyfikaty świadczące o najwyższej jakości naszych procesów oraz produktów. Każdy z nas w codziennej pracy dokłada starań, aby w efekcie naszych wysiłków powstawały produkty uznane przez odbiorców, a ich jakość przekładała się na długotrwałe relacje biznesowe.

Nasze zasady:

 • Produkujemy produkty i realizujemy usługi, które spełniają oczekiwania i standardy jakości, których oczekują nasi klienci i konsumenci.
 • Jesteśmy zdeterminowani, aby nasze produkty i usługi spełniały kryteria bezpieczeństwa, zdrowia i dbałości o środowisko naturalne.
 • Staramy się, aby nasze produkty wywierały jak najmniejszy wpływ na środowisko w ciągu ich „cyklu życia”.
 • Dostarczamy naszym klientom i konsumentom rzetelnych i właściwych informacji o naszych produktach.
 • Posiadamy wdrożone, zgodne z międzynarodowymi wymaganiami systemy zarządzania jakością.
 • Podejmujemy aktywne działania, w celu unikania pozyskiwania surowców i półproduktów do procesów technologicznych z nielegalnych i nieetycznych źródeł.

Bierzemy odpowiedzialność za jakość naszych produktów i usług.

 

6.3.      Nasi klienci 

Budujemy relacje z naszymi klientami w oparciu o wzajemne zaufanie i z myślą o obustronnych korzyściach w długim okresie. Dbanie o klienta jest jednym z naszych priorytetów.

Nasze zasady:

 • Obsługujemy klientów w sposób rzetelny i życzliwy.
 • Zapewniamy elastyczność obsługi klienta polegającą na szybkim reagowaniu na zgłaszane oczekiwania.
 • Zawsze wyjaśniamy klientom powody, dla których nie możemy spełnić ich oczekiwań.
 • Dbamy o utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z klientami w celu monitorowania ich potrzeb i zadowolenia z obsługi.
 • Zapewniamy klientom dostęp do rzetelnych informacji na temat oferowanych produktów i usług.
 • W relacjach z klientami przestrzegamy zasady poufności przekazywanych informacji.

Dbamy o długofalowe, oparte na zaufaniu i satysfakcji relacje z klientami.

 

6.4.      Środowisko naturalne

Branża, w której działa KGHM, w znacznym stopniu wpływa na środowisko naturalne – tym bardziej się o nie troszczymy i działamy z myślą o długofalowym i zrównoważonym rozwoju naszych ekosystemów. W KGHM stosujemy proaktywną politykę dbałości o środowisko naturalne, a także przestrzegamy lokalnych przepisów w tym zakresie. Dbałość o środowisko przekłada się na zdrowie naszych pracowników i lokalnych społeczności.

Nasze zasady:

 • Minimalizujemy wpływ naszych działań na środowisko naturalne.
 • Dostosowujemy się do lokalnych wymagań środowiskowych.
 • W procesie produkcji optymalnie wykorzystujemy surowce naturalne.
 • Dbamy o optymalne gospodarowanie zasobami i jesteśmy wyczuleni na wszelkie przejawy marnotrawstwa – także w codziennym wykorzystaniu środków, z których korzystamy w pracy.

Dbamy o środowisko naturalne, minimalizując nasz negatywny wpływ.

 

6.5.      Lokalne społeczności

Wspieramy rozwój społeczny i gospodarczy w miejscach, w których działamy. Robimy to poprzez działania w ramach strategii odpowiedzialności społecznej (Corporate Social Responsibility – CSR), w tym działania związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnym inwestowaniem, czy budowaniem miejsc pracy; oraz poprzez sponsoring, przyczyniając się do polepszenia jakości życia okolicznych mieszkańców i społeczności. Współdziałając z lokalnymi społecznościami budujemy ich zaufanie do KGHM i przyczyniamy się do wzmacniania marki KGHM.

Nasze zasady:

 • Szanujemy kultury i zwyczaje właściwe dla krajów lub regionów, w których działamy.
 • Podejmując decyzje biznesowe, mamy na uwadze wpływ na lokalne społeczności.
 • Aktywnie słuchamy głosu lokalnych społeczności i uwzględniamy ich zdanie.
 • Negocjując z lokalnymi społecznościami, postępujemy w sposób uczciwy.

Czujemy się odpowiedzialni za lokalne społeczności,

rozważamy aspekty społeczne i kulturowe naszych działań.