Ogólne warunki zamówienia

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Ogólne Warunki Zamówienia, (zwane dalej OWZ), określają ogólne zasady, na podstawie których INOVA Centrum Innowacji Technicznych Spółka z o.o., (zwana dalej Zamawiającym), dokonuje zakupu usług/towarów/materiałów/produktów określonych w Zamówieniu (zwanych dalej przedmiotem dostawy).
1.2 OWZ mogą być zmieniane, modyfikowane lub niektóre z nich wyłączone od stosowania przez Zamawiającego w kierowanych przez niego do Dostawcy Zamówieniach lub załącznikach do Zamówień, określonych jako Specyfikacja Istotnych Warunki Zamówienia (zwane dalej SIWZ).
1.3 SIWZ mają moc wiążącą tylko i wyłącznie wobec konkretnego zamówienia i w żadnym wypadku nie mogą być traktowane przez Dostawcę, jako obowiązujące w stosunku do następnych zamówień składanych przez Zamawiającego.
1.4 W przypadku sprzeczności pomiędzy OWZ i SIWZ Zamawiającego a Warunkami Sprzedaży Dostawcy, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w SIWZ, a następnie OWZ.
1.5 Osoba reprezentująca – jeżeli w treści zamówienia nie została wymieniona osoba, która ze strony Zamawiającego jest upoważniona do realizacji zamówienia – przyjmuje się, iż osobą taką jest osoba, która podpisała zamówienie w imieniu Zamawiającego.
1.6 Wynegocjowane zamówienie wymaga formy pisemnej (listu, e-mailem lub dostarczone osobiście przez Zamawiającego).
1.7 Zamówienie winno zawierać:
a) przedmiot dostawy usługa/towar/materiał/produkt,
b) ilość,
c) cenę zakupu,
d) warunki i termin płatności,
e) warunki i termin dostawy,
f) postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi,
g) pozostałe warunki, np. ubezpieczenie,
h) potwierdzenie przyjęcia OWZ przez Dostawcę bez wyłączeń lub
i) wyłączenia postanowień OWZ i zastąpienie SIWZ
1.8 Każde zamówienie winno zawierać w treści zapis: „Zamówienie zgodne z Ogólnymi Warunkami Zamówienia (OWZ), dostępnymi na stronie internetowej https://www.inova.pl”
1.9 W uzasadnionych i szczególnych okolicznościach zamówienie może zostać złożone ustnie. Zamawiający obowiązany jest w takiej sytuacji niezwłocznie potwierdzić zamówienie w formie pisemnej.

2. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
2.1 Umowa sprzedaży wynikająca z zamówienia zawarta zostaje z chwilą otrzymania przez Zamawiającego kopii zamówienia, na którym Dostawca poprzez swoich umocowanych przedstawicieli potwierdzi przyjęcie do realizacji zamówienia złożonego przez Zamawiającego na warunkach wynikających z treści zamówienia, OWZ i SIWZ.
2.2 Przyjęcie do realizacji każdego zamówienia powinno być pisemnie potwierdzone przez Dostawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Za pisemne potwierdzenie uznaje się dokument papierowy, fax lub e-mail przesłany przez Dostawcę do Zamawiającego. Podpisanie zamówienia oznacza przyjęcie niniejszych OWZ bez wyłączeń lub OWZ z wyłączeniami i SIWZ. Brak pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę w podanym wyżej terminie, traktowany będzie przez Zamawiającego jako milczące przyjęcie przez Dostawcę zamówienia do realizacji na warunkach w zamówieniu.
2.3 Poprzez przyjęcie zamówienia Dostawca oświadcza, iż dysponuje środkami finansowymi i technicznymi umożliwiającymi terminowe zrealizowanie zamówienia.
2.4 Numer zamówienia należy przytoczyć na zawiadomieniu o dostawie, na fakturze, na dokumencie WZ, na protokole odbioru oraz wszystkich innych dokumentach transakcji.

3. TERMINY DOSTAWY, ZWŁOKA DOSTAWCY
3.1 Termin dostawy ma dla Zamawiającego znaczenie zasadnicze i strategiczne. Uzgodniony termin dostawy jest wiążący oraz oznacza termin dostarczenia usług/towarów/materiałów/produktów do siedziby Zamawiającego lub w inne miejsce (adres) wskazane na zamówieniu.
3.2 W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu dostawy, Dostawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałym opóźnieniu i jego przyczynie. Brak niniejszej informacji lub przekazanie informacji, z której treści wynika, iż dostawa nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie wskazanym na zamówieniu, może być podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 7 OWZ.
3.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia w terminie 3 dni roboczych w całości lub części od niezrealizowanego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 7 OWZ. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Dostawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zamówienia na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie Cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania zamówienia. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli dostawa będzie do dyspozycji Zamawiającego w terminie i pod adresem wskazanym na zamówieniu, oraz po potwierdzeniu przyjęcia usługi/towarów/materiałów/produktów przez Spółkę INOVA.

4. MIEJSCE I WARUNKI DOSTAWY
4.1 Zamówione usługi/towary/materiały/produkty muszą być dostarczone na adres wskazany w zamówieniu oraz w sposób zgodny z postanowieniami OWZ i SIWZ określonymi w zamówieniu złożonym przez Zamawiającego.
4.2 Zamawiający obciąży Dostawcę kosztami wynikającymi z dostarczenia usługi/towaru/materiału/produktu na adres inny niż wskazany w Zamówieniu przez Zamawiającego.
4.3 Dostawa usługi/towarów/materiałów/produktów może być uznana za niekompletną i może zostać odrzucona, jeżeli nie towarzyszy jej dokument dostawy wystawiony przez Dostawcę, zawierający numer i datę zamówienia, specyfikację wysłanego towaru, ilość, szczegóły dotyczące opakowania, numer rozpoznawczy towaru niebezpiecznego UN – jeśli zamawiana usługa/towar/materiał/produkt stanowi lub zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska, wagę i miejsce przyjęcia, jeżeli zostały wskazane w zamówieniu oraz atesty, certyfikaty i karty gwarancyjne. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, Zamawiający nie odpowiada za powstałą z tego tytułu zwłokę w przyjęciu dostawy i terminie zapłaty.
4.4 Zamawiający podczas odbioru usług/towarów/materiałów/produktów dokona kontroli zgodności ze złożonym uprzednio zamówieniem oraz w szczególności kontroli co do ewentualnych uszkodzeń i wad, powstałych podczas transportu dostawy. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia dostawy, o czym poinformuje niezwłocznie Dostawcę.
4.5 Zamawiający zgłasza Dostawcy stwierdzone wady jakościowe lub braki ilościowe:
a) towarów/materiałów/produktów – niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty dostawy.
b) usług – w przeciągu 1 dnia od daty odbioru usługi.
c) w przypadku, gdy braki lub wady były tego rodzaju, że nawet przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy odbiorze – niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.
4.6 Zakończenie realizacji zamówienia następuje w momencie:
a) przyjęcia realizacji usługi na podstawie pozytywnego Protokołu odbioru usługi przez Zamawiającego (wzór protokołu w załączniku nr 1);
b) odbioru jakościowego towaru/materiału/produktu oraz po stwierdzeniu kompletności dostawy przez Zamawiającego (wzór protokołu w załączniku nr 2).

5. GWARANCJA I RĘKOJMIA
5.1 Dostawca zapewnia i gwarantuje, że usługi/towary/materiały/produkty dostarczone Zamawiającemu spełniają wymagane przez Zamawiającego warunki określone w zamówieniu, w tym m.in. dokumentacji technicznej, norm i specyfikacji, wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.
5.2 Dostarczenie usług/towarów/materiałów/produktów przez Dostawcę rozpoczyna bieg gwarancji i rękojmi.
5.3 Dostawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kartę gwarancyjną najpóźniej w dniu dostawy usługi/towaru/materiału/produktu.
5.4 Dostawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi trwa 2 lata.
5.5 W przypadku ujawnienia się usterek przedmiotu dostawy w okresie gwarancji, Dostawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub w przypadku dwukrotnej nieskutecznej naprawy, dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeżeli usterka powstała z przyczyn tkwiących w rzeczy. Dostawca usunie usterki lub dostarczy rzeczy wolne od wad w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego usterki.
5.6 Po bezskutecznym upływie ustalonego w punkcie 5.5 terminu usunięcia zgłoszonych usterek lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, Zamawiający może usunąć usterkę we własnym zakresie lub zlecić wykonanie zastępcze przez osobę trzecią, na koszt i ryzyko Dostawcy, po jego uprzednim pisemnym powiadomieniu.
5.7 Dostawca zapewnia bezpłatne usuwanie ewentualnych wad uniemożliwiających eksploatację przedmiotu dostawy zgodnie z przeznaczeniem, a ujawnionych w okresie objętym gwarancją. Dostawca jest odpowiedzialny za odebranie reklamowanego przedmiotu dostawy na własny koszt.
5.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania na koszt Dostawcy zwrotu wszystkich wadliwych towarów/materiałów/produktów lub zażądania ich wymiany. W przypadku wadliwie wykonanej usługi Zamawiający ma prawo żądania ponownego jej wykonania. Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego w zakresie kar umownych, odszkodowania uzupełniającego oraz wstrzymania płatności faktur Dostawcy, jak również nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności z tytułu gwarancji.
5.9 Jeżeli przez dostawę wadliwej usługi/towaru/materiału/produktu powstaną u Zamawiającego dodatkowe koszty demontażu, ponownego montażu, regulacji, to kosztami tymi zostanie obciążony Dostawca. Dostawca zobowiązuje się również do zwrócenia Zamawiającemu wszelkich kosztów (odsetki umowne, kary i wartość szkód lub utraconych korzyści), którymi mogą obciążyć Zamawiającego strony trzecie wskutek użycia przez Zamawiającego towarów/materiałów/produktów dostarczonych przez Dostawcę do swoich wyrobów finalnych, a szkody te i ciężary wynikają z wadliwej dostawy, niemożliwej do wykrycia w trybie opisanym w punkcie 4.5.

6. PODWYKONAWSTWO
6.1 Podwykonawstwo przez osoby trzecie jest dozwolone, jeżeli Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, a ten wyrazi pisemną zgodę. Zgoda Zamawiającego musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.
6.2 Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób i podmiotów trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu zamówienia tak, jak za swoje własne działania lub zaniechania.

7. KARY UMOWNE
7.1 Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, Dostawca zostanie obciążony karą umowną :
a) za odstąpienie od realizacji przyjętego zamówienia a niezrealizowanego z przyczyn zależnych od Dostawcy a niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 20% wartości brutto zamówienia;
b) za przekroczenie terminu dostawy w wysokości 0,05% wartości brutto zamówienia, za każdy dzień opóźnienia;
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu dostawy
lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 1% wartości brutto zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
7.2 Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z zobowiązań wobec Dostawcy.
7.3 W przypadku opóźnienia się Dostawcy z wykonaniem przedmiotu dostawy lub niezrealizowaniem przez Dostawcę obowiązku określonego w pkt 3 OWZ, Zamawiający może – nie rezygnując z uprawnień do naliczenia kary umownej i odszkodowania uzupełniającego – skorzystać z jednego lub większej ilości następujących uprawnień:
a) zażądać wykonania zamówienia w całości lub części;
b) dokonać zakupu u innego podmiotu, na koszt i ryzyko Dostawcy;
c) odstąpić od zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, za pisemnym powiadomieniem Dostawcy.
7.4 Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych, w kwocie przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.

8. POUFNOŚĆ
8.1 Dostawca zapewni i gwarantuje, że w wyniku dostawy lub użytkowania dostarczonych przez niego wyrobów, żadne prawa ochronne osób trzecich, wynikające z własności przemysłowej i intelektualnej, nie zostaną naruszone, a ponadto zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Zamawiającemu wskutek naruszenia tych praw.
8.2 Dostawca nie ma prawa używać, korzystać i rozporządzać wszelkimi danymi przekazanymi przez Zamawiającego bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8.3 W szczególności Dostawca zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej, stosowanych cen, opustów, specyfikacji produktów, porozumień logistycznych, danych technologicznych, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy.
8.4 Wszelkie dane technologiczne, techniczne, konstrukcyjne, plany i projekty przekazane przez Zamawiającego Dostawcy, w celu realizacji przedmiotu dostawy, Dostawca może wykorzystać tylko i wyłącznie w tym celu. Dostawca oświadcza, że zapewni tym informacjom należytą ochronę stosowną do ich poufnego charakteru.
8.5 Z chwilą wykonania przedmiotu dostawy, Dostawca zobowiązany jest zwrócić wszelkie informacje poufne Zamawiającemu. Zobowiązanie zachowania poufności pozostaje w mocy po zrealizowaniu zamówienia i może zostać uchylone tylko za pisemną, zgodą Zamawiającego.

9. OBOWIĄZKI DOSTAWCY
9.1 Dostawca, przyjmując zamówienie od Zamawiającego, zobowiązuje się do terminowego, rzetelnego i zgodnego z zasadami obowiązującego prawa działania w celu zrealizowania przedmiotu dostawy w możliwie najkrótszym czasie i o należytym – dostosowanym do warunków realizacji – poziomie jakości.
9.2 W trakcie realizacji zamówienia Dostawca będzie informował Zamawiającego o wszelkich istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na przebieg realizacji i termin dostawy.
9.3 Na wniosek Zamawiającego Dostawca przedstawi działania korygujące w odniesieniu do wykrytych przyczyn ujawnionych niezgodności w przedmiocie dostawy.
9.4 Dostawca oświadcza, że jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, na dowód czego przedkłada wydruk ze strony Ministerstwa Finansów: https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/, który stanowi Załącznik do zamówienia.
9.5 Dostawca oświadcza, iż posiada aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW w razie ryzyka wynikającego z wykonywanej działalności, na dowód czego przedstawia Zamawiającemu kopię lub skan polisy ubezpieczeniowej.

10. DZIAŁANIA ZAMAWIAJĄCEGO
10.1 Zamawiający ma prawo, na każdym etapie realizacji zamówienia, do uzyskania informacji na temat jego przebiegu. Stosownych informacji udzieli w imieniu Dostawcy osoba do tego upoważniona.
10.2 Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli procesu produkcyjno – technologicznego lub usługi w trakcie realizacji oraz odbioru jakościowego zamawianego wyrobu/usługi u Dostawcy.

11. WARUNKI FINANSOWE
11.1 Dla wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami, jako wiążące traktowane są ceny określone w zamówieniu Zamawiającego, zaakceptowanym przez Dostawcę.
11.2 Wszystkie faktury Dostawcy zawierać muszą dane niezbędne w świetle obowiązujących przepisów o podatku VAT oraz numer zamówienia.
11.3 Jako termin początkowy dla biegu terminu płatności, w przypadku braku innych ustaleń, przyjmuje się datę otrzymania przez Zamawiającego faktury od Dostawcy.
11.4 Wszelka zmiana przedmiotu dostawy – o ile będzie możliwa – w trakcie jego realizacji może nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie korekty zamówienia przez Zamawiającego.
11.5 Zamawiający ma prawo do potrącania swoich wierzytelności pieniężnych wymagalnych i bezspornych w stosunku do Dostawcy na rzecz wierzytelności wymagalnych i bezspornych Dostawcy wobec Zamawiającego.
11.6 Dostawca przyjmuje niniejszym do wiadomości i godzi się na nałożenie zakazu polegającego na tym, że nie może dokonać przeniesienia wierzytelności, przysługujących Dostawcy w związku z niniejszym zamówieniem, na rzecz innego podmiotu.
11.7 Dostawca i Zamawiający zobowiązują się dochować tajemnicy handlowej i nie ujawniać osobom trzecim żadnych szczegółów wzajemnych rozliczeń.

12. SPRAWY SPORNE
12.1 Wszelkie spory, wynikłe z niniejszego OWZ i SIWZ lub w związku z nimi, których to sporów nie uda się uregulować ugodowo, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
12.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.