RODO

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się
z pracownikami INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.
listownie lub poprzez e-mail

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INOVA Centrum Innowacji Technicznych Spółka z o.o. z siedzibą w Lubinie (59-301), przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 183.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@inova.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji kierowanej do Administratora i dokonywania bieżących uzgodnień w związku z jego działalnością gospodarczą (art. 6, pkt. 1, lit f – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na konieczności rozpatrzenia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą).
  4. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnieni pracownicy INOVA Centrum Innowacji Technicznych Spółka z o.o. oraz podmioty i ich pracownicy świadczący dla Spółki usługi pocztowe/kurierskie, prawne, finansowe, księgowe i informatyczne.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez INOVA Centrum Innowacji Technicznych Spółka z o.o. przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim będzie Pani/Pan aktywnie kierował korespondencję do Administratora lub do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z realizowaniem interesu Administratora wskazanego w pkt. 3) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający podjęcie kontaktu z nadawcą, w celu rozpatrzenia sprawy i udzielenia odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Administratora.
  8. Wskutek przetwarzania danych przez administratora, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również nie będą oparte o profilowanie.