Świadczymy usługi w zakresie określonym w dyrektywach: Maszynowej (2006/42/WE); Niskonapięciowej (2014/35/UE).

Oceniamy zgodność wyrobów pod kątem spełnienia wymagań określony w zasadniczych i szczegółowych wymaganiach określonych w zharmonizowanych normach europejskich, zwłaszcza przeznaczonych do stosowania w wyrobiskach podziemnych oraz odkrywkowych zakładów górniczych.

Funkcjonujący w Jednostce Certyfikującej system jakości zapewnia bezstronność i rzetelność usług, gwarantuje Klientom ochronę ich interesów oraz poufność informacji, a także zapewnia fachową i kulturalną obsługę przez kompetentny personel.

Obowiązują następujące zasady prowadzenia certyfikacji wyrobów:

  • procedury certyfikacyjne nie dyskryminują i w jednakowy sposób są stosowane wobec wszystkich klientów
  • polityka działania nie zakłada preferowania żadnych klientów
  • sposób prowadzenia procesu certyfikacji oraz sposób naliczania kosztów jest taki sam dla wszystkich klientów
  • kryteria oceny wyrobów certyfikowanych przez zawarte są w dokumentach normatywnych,
  • wymagania w stosunku do klientów dotyczą wyłącznie spraw związanych z zakresem certyfikacji

Polityka Systemu Zarządzania Jednostką Certyfikującą Wyroby i Polityka unikania konfliktu interesów