W strukturze organizacyjnej Jednostki Certyfikującej INOVA sp. z o.o. zostało wydzielone Biuro Certyfikacji Wyrobów, w celu prowadzenia, jako wiodąca komórka organizacyjna, procesów certyfikacji wyrobów na podstawie uzyskanej akredytacji nr AC 101 nadanej przez PCA.

O certyfikat mogą ubiegać się dostawcy (producenci, importerzy, montujący, dystrybutorzy) wyrobów, produkcji krajowej, jak i zagranicznej. Prowadzimy certyfikację wyrobów według następujących typów programów certyfikacji wyrobów:

 1. Program certyfikacji typ 3 - certyfikacja prowadzona według tego programu obejmuje badanie i ocenę procesu produkcyjnego, prowadzony jest nadzór fabryczny przez badanie albo inspekcję próbek u producenta i ocenę procesu produkcyjnego
  Elementy programu:
  • wybór
  • określenie właściwości przez badanie lub ocenę
  • ocenę początkową procesu produkcyjnego, o ile ma to zastosowanie
  • przegląd raportu z badania lub z oceny
  • decyzję dotyczącą certyfikacji
  • wydanie certyfikatu i udzielenie zezwolenia
  • nadzór przez badanie albo inspekcję próbek u producenta i ocenę procesu produkcyjnego
 2. Program certyfikacji typ 1b - certyfikacja prowadzona według tego programu obejmuje badanie i ocenę próbek pobranych z partii wyrobu - wydawany certyfikat dotyczy wyłącznie zidentyfikowanej partii wyrobów.
 3. Program certyfikacji typ 1a - certyfikacja prowadzona według tego programu obejmuje badanie próbki wyrobu, certyfikat jest wydawany dla typu wyrobu.

  W okresie nadzorowania posiadacz certyfikatu może wystąpić o przedłużenie ważności certyfikatu lub rozszerzenie, ograniczenie jego zakresu. Certyfikat może być również zawieszony lub cofnięty - z inicjatywy BCW lub na wniosek Klienta.

Ubieganie się o certyfikację

Dostawca wyrobu (lub jego upoważniony przedstawiciel), zainteresowany uzyskaniem certyfikatu jest informowany w trakcie wstępnej rozmowy o wymaganiach, zasadach certyfikacji oraz otrzymuje informacje:

 • o zakresie certyfikacji, możliwej do realizacji
 • o podstawowych elementach procedury certyfikacji wyrobów
 • dotyczące wymagań w zakresie certyfikacji
 • dotyczące wymagań w zakresie badań
 • dotyczące dokumentacji technicznej, wymaganej w procesie certyfikacji
 • o opłatach za przeprowadzenie certyfikacji
oraz otrzymuje:

Certyfikacja przeprowadzana jest w ciągu jednego miesiąca od daty rejestracji "Wniosku o certyfikację" pod warunkiem, że dokumentacja jest kompletna i wystarczająca dla potrzeb certyfikacji. Okres potrzebny na uzupełnienie lub poprawienie dokumentacji nie jest wliczany w proces certyfikacji.

"Certyfikat zgodności lub Certyfikat badania typu WE wydawany jest na czas określony. Pierwszy na okres trzech lat, a wznowienie na okres nie dłuższy niż pięć lat z ważnością od dnia wydania certyfikatu. Certyfikat może być na wniosek dostawcy udzielony na kolejne okresy ważności."

Klient ubiegający się o certyfikat zgodności powinien:

 • zidentyfikować wyrób
 • wskazać dokumenty normatywne, zawierające wymagane kryteria zgodności

Jeżeli Klient posiada system zarządzania certyfikowany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania akredytowaną, przez PCA to jednostka będzie mogła po upewnieniu się o ważności certyfikatu odstąpić od przeprowadzania kontroli warunków organizacyjno-technicznych klienta, do prowadzenia stabilnej produkcji lub importu wyrobu. Badania dla potrzeb certyfikacji muszą być wykonane w laboratoriach lub jednostkach, o sprawdzonych kompetencjach technicznych, uznanych przez BCW. Prowadzony jest, systematycznie aktualizowany, wykaz tych laboratoriów i jednostek.