INOVA sp. z o.o., mając na uwadze wymagania Klienta, chęć poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz efektów działalności środowiskowej, wdrożyła, utrzymuje i ciągle doskonali Zintegrowany System Zarządzania.

Nadrzędnym celem INOVA Centrum Innowacji Technicznych sp. z o.o. jest uzyskanie i utrzymanie pozycji lidera innowacji w zakresie oferowanych wyrobów i usług.
Działalność Spółki ukierunkowana jest na rozwiązywanie problemów klientów w zakresie: bezpieczeństwa i warunków pracy, obniżki kosztów oraz poprawy organizacji produkcji poprzez wdrażane innowacje.

W celu zapewnienia wysokiej jakości i innowacyjności oferowanych wyrobów oraz najwyższego poziomu realizacji usług INOVA Centrum Innowacji Technicznych sp. z o.o. wdrożyła i deklaruje utrzymanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymogami określonymi w normach PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-ISO 45001, PN-ISO 37001 i PN-EN ISO/IEC 27001.

W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania wszyscy pracownicy Spółki są świadomi swojej roli i zadań oraz angażują się w poprawę jakości, efektywności i bezpieczeństwa pracy, co ma umożliwić dostosowanie się do wymagań obecnych i przyszłych klientów, stałą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Zarząd Spółki dla realizacji niniejszej Polityki deklaruje:

 • monitorowanie i reagowanie na potrzeby rynku,
 • spełnienie wymagań i oczekiwań klientów oraz stron zainteresowanych,
 • zapewnienie zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi i innymi z zakresu działalności Spółki, jej wyrobów i usług,
 • podejmowanie działań na rzecz ograniczania negatywnego wpływu na środowisko oraz racjonalnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego i wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, 
 • zapewnienie wysokich standardów zarządzania obszarem bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz chorobom zawodowym,
 • prowadzenie działalności w sposób transparentny, z poszanowaniem uniwersalnych norm etyki i uczciwości w biznesie, które zostały zdefiniowane w Kodeksie Etyki Grupy KGHM,
 • eliminowanie czynników zwiększających ryzyko wystąpienia korupcji w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności biznesowej, zgodnie z przyjętą Polityką Antykorupcyjną Grupy Kapitałowej KGHM,
 • prowadzenie analizy szans i zagrożeń związanych z działalnością Spółki oraz zobowiązuje się do eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk zidentyfikowanych w procesach zarządzania jakością, środowiskiem, bhp oraz procesach zarządzania działaniami antykorupcyjnymi i bezpieczeństwem informacji,
 • zapewnienie niezbędnych środków i zasobów do realizacji celów niniejszej Polityki oraz odpowiedniej infrastruktury i środowiska pracy,
 • sprawne funkcjonowanie procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, w tym konsultowanie i udział pracowników oraz przedstawicieli pracowników w działaniach związanych z BHP,
 • zatrudnianie kompetentnego personelu,
 • podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników Spółki.